...

Gratis avtalsmall villkorat aktieägartillskott

Vad är ett villkorat aktieägartillskott?

Ett villkorat aktieägartillskott är ett ekonomiskt tillskott från en aktieägare till ett bolag, med villkoret att tillskottet ska återbetalas när bolagets ekonomiska situation tillåter det. Villkorade aktieägartillskott är inte lån och de registreras inte som en skuld i balansräkningen, utan det bokförs som eget kapital och förbättrar bolagets soliditet. Avtalet är i normalfallet inte mellan aktieägaren och företaget, utan mellan aktieägarna. Detta för att det är aktieägarna som på bolagsstämma kan besluta om att återbetala aktieägartillskottet. I normalfallet görs ett aktieägartillskott även för att stärka likviditeten, men om aktieägaren anses ha betalningsförmåga är det även tillåtet att låta bolaget ha en fordran på aktieägaren istället för att likvida medel tillförs.

Vad är skillnaden på ett villkorat och ett ovillkorat aktieägartillskott?

Skillnaden mellan villkorade och ovillkorade aktieägartillskott är främst återbetalningsskyldigheten:

  • Villkorat aktieägartillskott: Återbetalas när bolagets ekonomi tillåter det, och tillskottet bokförs inte som skuld.
  • Ovillkorat aktieägartillskott: Återbetalas aldrig och räknas som en permanent kapitalökning. Detta påverkar direkt företagets eget kapital. Tillskottet inkluderas i beräkningen av aktieägarens anskaffningsutgift för sina andelar. 

När kan man betala tillbaka ett villkorat aktieägartillskott?

Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott kan ske när företaget har tillräckligt med fritt eget kapital och när det inte riskerar bolagets likviditet eller finansiella stabilitet. Återbetalningen måste godkännas av en bolagsstämma och följa gällande lagar och regler. Om bolaget har revisor måste även revisorn yttra sig om återbetalningen. Det tillräckliga fria egna kapitalet måste ha fastställts i en årsredovisning, så det räcker inte med att företagets ekonomiska situation har blivit bättre innan räkenskapsårets slut. 

Viktiga punkter i avtal för villkorade aktieägartillskott

När du skapar ett avtal för villkorat aktieägartillskott bör följande punkter inkluderas:

  • Företag: Specificera vilket bolag som mottager aktieägartillskottet.
  • Aktieägare: Specificera vilken aktieägare som lämnar aktieägartillskottet.
  • Belopp: Specificera det exakta beloppet för tillskottet.
  • Betalning: Specificera när och hur tillskottet skall göras.
  • Villkor för återbetalning: Klargör under vilka omständigheter tillskottet ska återbetalas.
  • Underskrifter: Alla aktieägare som förväntas att senare rösta för att återbetala aktieägartillskottet bör signera avtalet. Även firmatecknare för det mottagande bolaget behöver skriva under.

Ladda ner gratis mall för villkorat aktieägartillskott

Ladda ner vår kostnadsfria mall för avtal om villkorat aktieägartillskott. Avtalsmallen lämpar sig främst för småföretag med enklare ägarstruktur. I större bolag med komplicerade ägarstrukturer rekommenderar vi alltid att ta hjälp av juridisk expertis för att utforma skräddarsydda avtal. Klicka på länken nedan för att ladda ner mallen:

Gratis mall för villkorat aktieägartillskott

Rulla till toppen