...

Introduktion till fakturering

Att fakturera innebär att skicka fakturor till dina kunder för tjänster eller varor som du levererat. Skillnaden mellan en faktura och ett kvitto är förenklat att ett kvitto är ett intyg på att man betalat för en tjänst en vara, medan en faktura specificerar vad man skall betala.

Vad skall en faktura innehålla?
Om du använder ett faktureringsprogram så kommer allting som behöver finnas på fakturan i de flesta fall automatiskt att komma med, så länge du har fyllt i alla dina företagsuppgifter i faktureringsprogrammet.

 1. Datum för utfärdandet.
 2. Ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan.
 3. Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har omsatts.
 4. Kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en unionsintern varuförsäljning enligt  3 kap.30 a eller 30 b §, Enklare uttryckt så måste köparens momsregistreringsnummer anges om så kallad omvänd moms gäller för köpet, vilket brukar vara när kunden är ett företag i ett annat EU-land eller om ett företag som säljer byggtjänster säljer till ett annat bolag som säljer byggtjänster.
 5. Säljarens och köparens namn och adress.
 6. De omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning och art.
 7. Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i  3 § erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,
 8. Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset.
 9. Tillämpad mervärdesskattesats.
 10. Det mervärdesskattebelopp som ska betalas, såvida inte en särskild ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,
 11. När faktura utfärdas av köparen enligt 4 §, uppgiften självfakturering,
 12. Vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till
  1. den relevanta bestämmelsen i denna lag,
  2. den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv 2006/112/EG, eller
  3. en annan uppgift om att omsättningen är undantagen från skatteplikt.
 13. När köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, uppgiften omvänd betalningsskyldighet.
 14. Vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EU- land, de uppgifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan ska hänföras till ett sådant transportmedel,
 15. Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 b kap., uppgiften vinstmarginalbeskattning för resebyråer,
 16. Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap., den eller de av följande uppgifter som är relevanta:
  1. vinstmarginalbeskattning för begagnade varor,
  2. vinstmarginalbeskattning för konstverk, eller vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter. Lag (2012:342).
 1. Fakturans totalbelopp inte överstiger 4 000 kronor inklusive mervärdesskatt,
 2. Handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det svårt att följa alla de krav som anges i 8 §, eller
 3. Fakturan är en kreditnota som likställs med en faktura enligt 10 § tredje stycket.
 1. Datum för utfärdandet.
 2. Identifiering av säljaren,
 3. Identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har tillhandahållits.
 4. Den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna, och om fakturan är en sådan kreditnota som avses i första stycket 3, en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan samt de uppgifter i denna som ändras. Lag (2014:1492).

Om du har några ytterligare frågor så kontakta oss så försöker vi att hjälpa till. Klicka här för att komma till vårt kontaktformulär.

Rulla till toppen