...

Förstå avskrivningar för småföretag

Introduktion

Avskrivningar är ett viktigt koncept för småföretag, då det påverkar finansiell rapportering och skatteberäkningar. Denna guide försöker att avmystifiera avskrivningar och att förklara dess betydelse på ett lättförståeligt sätt, särskilt under det vanligt förekommande K2-regelverket för mindre svenska företag. 

Vad är avskrivningar?

Avskrivning avser fördelningen av kostnaden för en tillgång över dess användbara livslängd. Istället för att registrera hela kostnaden vid inköp, kan ditt företag sprida ut kostnaden över en längre period. Detta återspeglar tillgångens förbrukning och slitage över tid, vilket ger en mer exakt finansiell bild.

När används avskrivningar?

Avskrivningar behöver användas när du köper tillgångar som kostar mer än ett halvt prisbasbelopp, exklusive moms, och när tillgångens användbara livslängd är mer än tre år. Om kostnaden är mindre än ett halvt prisbasbelopp är det valfritt att skriva av tillgången.

Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr och för 2024 är det 57 300 kr.

Detta innebär till exempel att om du 2024 köper en bärbar dator för mindre än 28 650 kr, kan du välja om du vill skriva av den eller inte. Om mer än så, måste du skriva av den.

Exempel på avskrivning

Säg att du köper en dator för 40 000 kr. Istället för att boka detta som en engångskostnad, delas det upp över den förväntade användningsperioden – typiskt fem år för inventarier inom K2-regelverket som främst används för småföretag. Detta resulterar i en årlig avskrivningskostnad på 8 000 kr, vilket anpassar utgifterna till faktisk användning.

Varför är avskrivningar viktiga för småföretag?

Avskrivningar påverkar hur vinster rapporteras och skatter beräknas. De ger en realistisk bild av värdet på tillgångar och utgifter, vilket är viktigt för sund finansiell planering och efterlevnad av svensk skattelagstiftning.

Avskrivningar och skatteeffekter

Avdrag för avskrivningar kan påverka skatten avsevärt. Genom att förstå och korrekt tillämpa regler för avskrivningar kan småföretag optimera sin skatteplanering. I exemplet ovan om datorinköpet blir skatteavdraget 8 000 kr och inte 40 000 kr. Det innebär att köpa mycket utrustning före årets slut bara för att minska skatterna inte kommer att vara lika effektivt som du kanske tror.

Vanliga frågor

Avskrivningarna inom K2-regelverket börjar det år tillgången anskaffades. Detta innebär att en tillgång som köps i december fortfarande kommer att skrivas av med 20% för hela året och inte från  och med december, om räkenskapsåret slutar i december.
Ja, det är tillåtet om det finns ett tydligt argument för att tillgångens livslängd är längre än fem år.
Nej, en tillgång tas bort från balansräkningen när ditt företag inte använder eller har tillgången längre. Det betyder att om du fortfarande använder tillgången efter sju år så ska den fortfarande finnas i din balansräkning även om värdet är 0.

Slutsats

För småföretagare är förståelsen för avskrivningar viktig för företagets ekonomi. Det säkerställer korrekt finansiell rapportering och effektiv skattehantering. Genom att förstå och tillämpa dessa principer kan företag upprätthålla en tydlig ekonomisk redovisning.

Rulla till toppen