...

Löner

Översikt

Lön är ersättning för utfört arbete, och även ersättning som du som äger ett aktiebolag betalar till dig själv räknas som detta. Om du har en enskild firma räknas dina uttag inte som lön, utan som egna uttag. Lön anges alltid som bruttolön, då det är omöjligt att veta exakt vilken lön som ger en viss nettolön. Detta för att skatt beräknas på bruttolönen, och skatten varierar beroende på var den som får lönen bor och hur mycket lön den personer får totalt från olika arbetsgivare under året.   Loneformaner Hur beräknas skatt på lön? Arbetsgivaren drar skatt på lön antingen enligt skattetabell eller som 30 procent skatt på sidoinkomst. Denna skatt är bara preliminär, den faktiska, slutliga, skatten beräknas när alla inkomster för året summeras i din inkomstdeklaration för året. En skattetabell är en lista på preliminära skatter att dra vid olika nivå av lön för en månad, med syftet att ge en så bra uppskattning som möjligt på den slutliga skatten för året. Skattetabellen gör antagandet att du bara har en arbetsgivare och att du får samma lön varje månad. Om detta inte stämmer i verkligheten blir den slutliga skatten inte samma som den preliminära skatten, och du får antingen restskatt eller skatteåterbäring. Om du har flera olika inkomstkällor blir det nästan alltid restskatt. Vilken skattetabell som skall användas beror på nivån på kommunalskatt där du bor. Löner som överstiger brytpunkten för statlig skatt beskattas utöver kommunalskatten med 20 % i statlig inkomstskatt. Utöver inkomstskatten på lön betalar även arbetsgivaren arbetsgivaravgifter. 

Månadslön och timlön 

De två vanligaste löneformerna är månadslön och timlön. Med månadslön får man lika mycket lön varje månad, oavsett hur många arbetsdagar det är i månaden. För många löneavdrag som beräknas så utgår man inte utifrån frånvaro i arbetsdagar utan i kalenderdagar. Så om man börjar en anställning t.ex. den 11 januari så får man avdrag på månadslönen för de 10 första dagarna i månaden, oavsett hur många helgdagar det är i den perioden.  Med timlön får man istället lön för antalet timmar man jobbar, vilket gör att man får olika lön varje månad för att antalet arbetsdagar och arbetsscheman varierar. 

Vad är löneperiod? 

Månadslön kan baseras antingen på innevarande månad eller föregående månad. Innevarande månad innebär att man får lön samma månad som man jobbar, och föregående månad att man får lön för månaden innan. Så om man börjar jobba 1 februari så får man normalt sett sin första månadslön den 25 februari om löneperioden är innevarande månad, och 25 mars om den är föregående månad. Med innevarande månad justerar man för avvikelser från föregående månad, så är man sjuk en vecka i februari så dras det på månadslönen som betalas ut i mars. Detta kan kännas förvirrande om någon är borta en hel månad men ändå får hel lön, och att den personen sedan jobbar en hel månad när den är tillbaka och då inte får någon lön alls på grund av frånvaron månaden innan. 

Vad är ett lönebesked? 

Ett lönebesked är en sammanställning av den lön som betalats till en anställd under en månad. På lönebeskedet skall det t.ex. framgå vem som har fått lön, den anställdes postadress, hur mycket lön som erhållits och skatt som dragits, en tydlig sammanställning av justeringar av lönen, såsom sjukavdrag, semesterlön, övertidsersättning, etc. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla lönebesked. 

Anställningsavtal och kollektivavtal 

Löner skall betalas ut enligt de villkor som är angivna i en anställds anställningsavtal. Om företaget är anslutet till ett kollektivavtal så styrs stora delar av anställningsvillkoren av vad som står i kollektivavtalet. Även lagen sätter vissa ramar för vad som ett anställningsavtal får eller inte får innehålla. I Sverige finns dock inga lagstadgade minimilöner, utan det styrs av kollektivavtal för de företag som har det. Om du som företagare både är arbetsgivare och anställd i ditt företag så är du fri att avtala i stort sett vad du vill med dig själv. Du behöver inte ha ett skriftligt avtal med dig själv, och du behöver inte ha en fast lön. Du kan betala ut vilken lön du vill till dig själv varje månad. Är ni flera ägare så bestämmer ni tillsammans vilka löner som skall gälla. 
  

Hur fungerar semesterersättning? 

Semesterersättning är en ersättning som ackumuleras med minst 12 % av utbetald bruttolön, och som alla har rätt till enligt lag. Om det inte står i anställningsavtalet att avtalad lön inkluderar semesterersättning så förutsätts det att den inte gör det. Vid kortare anställningar betalas ersättningen normalt sett ut varje månad i samband med lön. För längre anställningar betalas den oftast ut antingen vid anställningens slut, eller vid slutet av semesteråret, beroende på vilket som kommer först. Semesteråret slutar 31 mars om inte annat avtalats, så då betalas semesterersättningen ut i samband med löneutbetalningen i april. Det är samma skatt på alla löner, även semesterersättning 

Hur fungerar sjuklön i eget företag? 

Arbetsgivaren ansvarar i normalfallet för sjuklönen de första 14 kalenderdagarna i en sjukperiod. Efter det tar Försäkringskassan över och betalar ut sjukpenning. I början av sjukperioden görs ett karensavdrag på upp till 20 % av en normal veckolön. Jobbar man fem dagar i veckan så innebär det att man får karensavdrag för en hel arbetsdag. Detta ersatte för några år sedan den gamla karensdagen som inte längre används. Jobbar man bara tre dagar i veckan så blir karensavdraget motsvarande 0,6 dagars arbete. Om inte anställningsavtal eller kollektivavtal säger annat så är sjuklönen från arbetsgivaren 80 % av den normala lönen.   Sjuklön beskattas på samma sätt som vanlig lön, så det finns inga skattemässiga fördelar för dig med eget företag att registrera sjukfrånvaro när du är sjuk. Är du dock sjuk mer än 14 dagar så kan Försäkringskassan efterfråga lönebesked, och då är det bra om din sjukfrånvaro är med på lönebeskedet. Det utgår även ersättning för höga sjuklönekostnader för mindre företag så även om du har många kortare sjukperioder kan det vara värt att registrera sjukfrånvaro. 

Får jag betala lön till närstående? 

Om närstående jobbar i företaget får du betala ut marknadsmässig lön. Du får inte betala ut lön bara för att sänka skatten i ditt hushåll. 
Rulla till toppen