...

Gratis avtalsmall ovillkorat aktieägartillskott

Vad är ett ovillkorat aktieägartillskott?

Ett ovillkorat aktieägartillskott är ett ekonomiskt tillskott från en aktieägare till ett bolag, utan något villkor om att tillskottet ska återbetalas. Ovillkorade aktieägartillskott bokförs som eget kapital och förbättrar bolagets soliditet. 

Vad är skillnaden på ett villkorat och ett ovillkorat aktieägartillskott?

Skillnaden mellan villkorade och ovillkorade aktieägartillskott är främst återbetalningsskyldigheten:

  • Villkorat aktieägartillskott: Återbetalas när bolagets ekonomi tillåter det, och tillskottet bokförs inte som skuld.
  • Ovillkorat aktieägartillskott: Återbetalas aldrig och räknas som en permanent kapitalökning. Detta påverkar direkt företagets eget kapital. Tillskottet inkluderas i beräkningen av aktieägarens anskaffningsutgift för sina andelar. 

Viktiga punkter i avtal för ovillkorade aktieägartillskott

När du skapar ett avtal för ovillkorat aktieägartillskott bör följande punkter inkluderas:

  • Företag: Specificera vilket bolag som mottager aktieägartillskottet.
  • Aktieägare: Specificera vilken aktieägare som lämnar aktieägartillskottet.
  • Belopp: Specificera det exakta beloppet för tillskottet.
  • Betalning: Specificera när och hur tillskottet skall göras.
  • Underskrifter: Aktieägaren som gör tillskottet och firmatecknare för det mottagande bolaget behöver signera avtalet.

Ladda ner gratis mall för ovillkorat aktieägartillskott

Ladda ner vår kostnadsfria mall för avtal om ovillkorat aktieägartillskott. Avtalsmallen lämpar sig främst för småföretag med enklare ägarstruktur. I större bolag med komplicerade ägarstrukturer rekommenderar vi alltid att ta hjälp av juridisk expertis för att utforma skräddarsydda avtal. Klicka på länken nedan för att ladda ner mallen:

Gratis mall för ovillkorat aktieägartillskott

Rulla till toppen