...

Periodisering för småföretag

Introduktion

Periodisering är en grundläggande bokföringsprincip som är avgörande för småföretag. Denna sida introducerar konceptet med periodisering, dess syfte och betydelse för småföretag, speciellt under K2-regelverket.

Vad är periodiseringar? ​

Periodisering innebär att fördela intäkter och kostnader över de perioder de tillhör, istället för när transaktionen faktiskt sker. Detta säkerställer att räkenskaperna speglar en rättvisande bild av företagets ekonomiska prestationer.

Exempel på periodiseringar​

Exempel periodisering: Intäkter

Konsulttimmar fakturerade i januari för arbete utfört i december:

Scenario: Du är en konsult och har utfört arbete för en kund under december månad. Fakturan för dessa konsulttimmar skickas dock inte förrän i januari.

Periodisering: Intäkten för detta arbete ska redovisas i december eftersom det är då arbetet har utförts och intäkten har intjänats, trots att fakturan är daterad i januari och betalningen kanske sker senare.

Bokföringsåtgärd:

December: Bokföra intäkten som en upplupen intäkt (en tillgång) i bokslutet för december.

Januari: När fakturan skickas i januari, vänder du den upplupna intäkten så att intäkten i januari blir 0.

 

Exempel periodisering: Kostnader

Hyresfaktura betald i december för hyra i januari:

Scenario: Du betalar en hyresfaktura i december för en lokal som du ska använda i januari.

Periodisering: Kostnaden för hyran ska redovisas i januari eftersom det är då lokalen används, även om betalningen gjordes i december.

Bokföringsåtgärd:

December: Bokföra betalningen som en förutbetald kostnad (en tillgång) i bokslutet för december.

Januari: När januari månad börjar, omför du den förutbetalda kostnaden till hyreskostnad.

Varför är periodiseringar viktigt för småföretag?

Korrekt periodisering säkerställer att företagets rapporter och resultat är korrekt, vilket är avgörande för både intern styrning och efterlevnad av skattelagstiftningen. För exempelvis en liten konsultfirma skulle det ha en väldigt stor påverkan ifall allt arbete i december inte kom med i årets årsredovisning. Detta kan leda till att företaget betalar fel skatt och kan åka på skattetillägg vid eventuell granskning från skatteverket, samt att resultatet blir missvisande lågt och möjligheten till utdelning minskar. Dessutom kan en felaktig bild av företagets resultat leda till dåliga beslut om investeringar, anställningar och andra affärsstrategier. Detta är särskilt viktigt för enskilda firmor, där hela företagets resultat blir din officiella inkomst för året och ligger som grund till både beskattning och sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).

Periodisering enligt K2-ramverket

I K2-ramverket, som används av de flesta mindre företagen, görs normalt sett inte periodiseringar för belopp mindre än 5 000 kr. Detta förenklar bokföringsprocessen för småföretag.

Vanliga frågor om periodiseringar

Ja, periodiseringar måste göras om beloppet överstiger 5 000 kr, eller om det är många affärshändelser som tillsammans utgör ett betydande belopp.

Kostnader och intäkter periodiseras normalt sett enligt de perioder de gäller. Leasar man en bil i tre år så periodiserar man avtalet över tre år. Hyra för januari periodiseras till januari. Konsulttimmar för december periodiseras till december. En försäkringspremie som gäller för juli 2024 till juni 2025 periodiseras 50% till 2024 och 50% till 2025, ifall räkenskapsåret är januari-december. Etc. 

Om beloppet att periodisera inte är säkert innan du måste stänga en redovisningsperiod så behöver du göra en så bra uppskattning som möjligt. Dock gäller försiktighetsprincipen, så alla bedömningar behöver vara konservativa. Om du sökt ett bidrag på 500 000 kr men det är högst osäkert om du får det bidraget, så kan du inte periodisera (åtminstone hela) det beloppet innan beslut har tagits.

Det beror på upplägget av bidraget. Om ett bidrag t.ex. täcker 100% av de faktiska kostnaderna i ett projekt, kan du inte ta upp intäkter i ett bokslut till ett större belopp än kostnaderna för det projektet under räkenskapsåret. Så om projektets kostnader för 2024 är 350 000 kr, då skall 350 000 kr i intäkter för bidrag periodiseras till 2024.

Om bidraget täcket 50% av kostnaderna i projektet, då får du beräkna och periodisera intäkter motsvarande detta. Som om projektets kostnad för räkenskapsåret är 200 000 kr, då skall 100 000 kr i intäkter periodiseras till det året och resterande belopp balanseras för att intäktsföras under kommande räkenskapsår. Förutsatt att kostnaderna uppstår.

Även försiktighetsprincipen gäller här, så om bidraget har tydliga krav på vad som måste levereras för att få behålla bidraget, får man inte intäktsföra större del av bidraget än vad som bidragsgivaren sannolikt kommer att godkänna vid eventuell slutredovisning.

Slutsats

Förståelse och korrekt tillämpning av periodiseringar är avgörande för småföretags ekonomiska hälsa och framgång. Genom att följa dessa principer kan företag upprätthålla korrekta och tillförlitliga finansiella rapporter.

Rulla till toppen