...

Allmänna Villkor

Last updated: mars 20, 2024

Inledning

Läs gärna dessa Användarvillkor (”Villkor”, “Allmänna villkor”) innan du använder webbplatsen https://lillaekonomibyran.se(”Tjänsten”) som drivs av Lilla Ekonomibyrån Sverige AB. Uppriktigt sagt beror existensen av denna sida främst på att Google gillar den här typen av sidor, men på den kan du läsa villkoren för att använda vår webbplats och några sammanfattade allmänna villkor som gäller i de flesta av våra avtal.

Din tillgång till och användning av vår online-plattform (”Tjänsten”) är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder våra kostnadsfria tjänster (Innehåll på hemsidan).

Genom att ha tillträde till eller använda våra plattformstjänster samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren får du inte använda tjänsten.

Intellektuella rättigheter

Innehållet, funktionerna och funktionaliteten på https://lillaekonomibyran.se är och förblir exklusiv egendom till Lilla Ekonomibyrån Sverige AB, 556943-1447.

Länkar till andra hemsidor

Våra sidor kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, med information eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Lilla Ekonomibyrån.

Lilla Ekonomibyrån har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att Lilla Ekonomibyrån inte ska vara ansvarig eller skyldig, direkt eller indirekt, för någon felaktig information eller vilseledande som orsakas eller påstås vara orsakad av sådant innehåll eller sådana tjänster som är tillgängliga på eller genom några sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

(1) Villkor

(1.1) Dessa villkor styr vårt avtal med dig som besöker vår webbplats. Villkoren kan komma att uppdateras då och då i framtiden. Du samtycker till att granska våra ”Allmänna villkor” regelbundet och din fortsatta tillgång till vår tjänst eller användning av vår tjänst kommer att innebära att du godkänner ändringarna.

(1.2) Den senast uppdaterade versionen av våra standardvillkor finns på vår webbplats. (Denna sida)

(2) Yrkesmässiga skyldigheter

(2.1) Lilla Ekonomibyrån Sverige AB åtar sig att efter bästa förmåga följa god redovisningssed och den etiska kod som finns föreskriven av Bokföringsnämnden (BFN).

(2.2) För de flesta av våra uppdrag och tjänster kommer du att behöva acceptera ett tjänsteavtal från oss och vi accepterar då att vi kommer att agera i enlighet med våra ”Allmänna villkor” och riktlinjer.

(2.3) Vi kommer att säkerställa att alla våra professionella åtaganden sker skriftligen och kommer normalt sett att begära att du godkänner dessa elektroniskt.

(2.4) Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, inte acceptera önskade samarbeten. Detta kan bero på resursbegränsningar, att vi inte har kunnat bekräfta din identitet, eller av någon annan anledning.

Ansvarsförsäkring

(2.5) Om det av någon anledning uppstår omständigheter som kan resultera i ett anspråk på vår ansvarsförsäkring, ger du oss ditt tillstånd att ge vår försäkringsgivare Svedea de upplysningar som försäkringen kräver.

(3) Tillämplig lag

(3.1) Våra avtal och överenskommelser regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, och eventuella tvister ska lösas i svensk domstol med Solna tingsrätt som första instans.

(3.2) Om någon bestämmelse i något villkor, eller dess tillämpning, befinns vara ogiltig, olaglig eller på annat sätt omöjlig att verkställa i något avseende, ska giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av andra bestämmelser inte på något sätt vara påverkad eller försämrad.

(4) Lagändringar

(4.1) Vi tar inget ansvar om du agerar enligt råd som vi tidigare givit utan att först bekräfta med oss att råden fortfarande är giltiga i ljuset av eventuella ändringar i lagen eller dina omständigheter.

(4.2) Vi tar inget ansvar för förluster som uppstår till följd av ändringar i lagen eller tolkningen av dessa som inträffar efter det datum då rådgivningen ges.

(5) Ditt ansvar

5.1) De råd och tjänster som vi tillhandahåller kan bara vara lika bra som den information som de är baserade på.

(5.2) I den mån att information tillhandahålls av dig, eller av tredje part med ditt tillstånd, uppstår ditt ansvar så snart som möjligt om några omständigheter eller fakta förändras eftersom någon ändring kan ha en betydande inverkan på de råd som du givits.

(5.3) Det är helt och hållet ditt ansvar med riktigheten och fullständigheten av din redovisningsinformation och vi är helt beroende av att du tillhandahåller all information eller förklaringar till oss i syfte att utföra de tjänster som beskrivs i vårt uppdrag. Vi är inte skyldiga att specifikt identifiera saknad eller ofullständig information i din redovisning även om vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig med riktigheten av din ekonomiska information när vi utför vårt arbete.

(6) Priser och arvoden

6.1) Våra arvoden är huvudsakligen fasta och transparenta arvoden baserade på enhetstaxor för det beräknade arbete som skall utföras åt dig. Timarvoden kan tillkomma för initialt arbete för att stämma av tidigare bokföring gjord för perioder före överlämnandet till oss, och för extraordinära aktiviteter som vanligtvis inte är förknippade med vanliga återkommande behov hos små företag.

(6.2) Om det är nödvändigt för oss att utföra arbete som ligger utanför ramen för det uppdrag som för närvarande är på plats med dig, kommer vi att informera dig om detta i förväg, om möjligt. Eventuellt ytterligare arbete kommer att leda till att ytterligare avgifter debiteras.

(6.3) Om vi ​​ger dig en uppskattning av våra avgifter för att utföra något specifikt arbete, kommer den uppskattningen inte att vara avtalsenligt bindande om vi inte uttryckligen har angett att så kommer att vara fallet.

(6.4) I händelse av att avtal med dig upphör accepterar du att stå för alla rimliga kostnader för att tillhandahålla information till dina nya samarbetspartners. I synnerhet samtycker du till att täcka dessa kostnader där vi enligt lag är skyldiga att tillhandahålla information till ett efterträdande företag.

(6.5) Som styrelseledamot garanterar du att personligen betala eventuella avgifter för tjänster som tillhandahålls företaget som företaget inte kan betala. Denna klausul träder i kraft i det fall en konkursförvaltare eller likvidator utses till bolaget eller bolaget i övrigt likvideras.

(6.6) Eventuella utlägg vi gör för din räkning i samband med att vi utför vårt arbete åt dig kommer att läggas till våra fakturor där så är lämpligt och kan kräva separat betalning.

Återbetalningar

(6.7) Inga återbetalningar görs för tjänster som redan fakturerats och betalats.

Dröjsmålsräntor

(6.8) Vi förbehåller oss rätten att ta ut ränta på förfallna fakturor enligt gällande ränta enligt räntelagen https://lagen.nu/1975:635. Vi förbehåller oss också rätten att säga upp avtal och upphöra med vårt arbete om betalningen av fakturerade avgifter försenas i onödan.

Invändningar mot fakturor

(6.9) Om du har invändningar mot en fakturerad avgift måste du meddela oss inom 14 dagar efter mottagandet, i annat fall kommer du att anses ha accepterat att betalning skall ske.

(7) Få rätt tjänst från oss

(7.1) Om du vid något tillfälle vill diskutera med oss ​​hur vår tjänst till dig kan förbättras, eller om du är missnöjd med tjänsten du får, vänligen meddela oss genom att kontakta vår Verkställande Direktör.

(7.2) Vi åtar oss att utreda alla klagomål noggrant och snabbt och att göra allt vi kan för att förklara eller förbättra situationen för dig.

(7.3) För att vi fortlöpande ska kunna ge dig en högkvalitativ tjänst är det viktigt att du förser oss med relevanta underlag och information när det begärs, svarar på korrespondens i tid och i övrigt följer villkoren i avtalet mellan oss. Vi förbehåller oss därför rätten att avbryta uppdraget med omedelbar verkan i händelse av:

  • din insolvens, konkurs eller andra överenskommelser med borgenärer;
  • underlåtenhet att betala våra avgifter inom förfallodatum; och
  • att endera parten bryter mot sina skyldigheter och om detta inte korrigeras inom 30 dagar efter att ha blivit ombedd att göra det.

 (8) Sekretess

(8.1) Kommunikationen mellan oss är konfidentiell och vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla din information konfidentiell utom där vi är skyldiga att avslöja den enligt lag, av tillsynsorgan, av våra försäkringsbolag eller som en del av en extern granskning.

(9) Digital kommunikation

(9.1) Som utgångspunkt kommer vi att använda e-post, vår portal eller andra elektroniska medel för att kommunicera med dig. Endast om det anses nödvändigt kommer vi att acceptera kontakt per telefon.

(9.2) Kommunikation över internet har risk för datakorruption och därför tar vi inget ansvar för förlust av information på grund av sådan kommunikation.

(9.3) Det är mottagarens ansvar att utföra en viruskontroll av alla mottagna bilagor.

(9.4) Såvida du inte instruerar oss på annat sätt kan vi kommunicera med dig och göra arkivering av dokument hos tredje part å dina vägnar på elektronisk väg. Mottagarna ansvarar för viruskontroll och andra säkerhetsåtgärder som gäller för elektronisk lagring av data.

(10) Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Genom att fortsätta att få åtkomst till eller använda våra tjänster efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

(11) Kontakta oss

Om du har frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på info@lillaekonomibyran.se

Rulla till toppen