...

Introduktion till bokföring

Vad är egentligen bokföring, och varför måste man göra den? Bokföring handlar i stort om att dokumentera ett företags affärshändelser på ett strukturerat sätt. Detta för att utgöra underlag för beskattning, samt för att företaget själv skall kunna analysera rapporter för att kunna ta beslut om sin verksamhet. En viktig del i detta är att bokföringen skall kunna förstås och granskas av någon utomstående, och det är det som bokföringslagen ställer upp ramar för. Det skall t.ex. finnas skriftliga bevis, så kallade verifikationer, för alla affärshändelser, och bokföringen måste arkiveras för att kunna granskas i efterhand.

 

Vad är bokföring och varför är det viktigt?

Bokföring är processen att registrera och klassificera finansiella transaktioner systematiskt för att skapa en tydlig bild av ett företags ekonomiska ställning. Det hjälper företag att hålla koll på sina inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt kassaflöden. Korrekt bokföring är viktigt av flera anledningar:

 • Beskattning: Skatteverket använder rapporterna från bokföringen som deklareras för att bestämma hur mycket skatt ett företag är skyldigt.
 • Efterlevnad: Företag i Sverige är enligt lag skyldiga att föra korrekt och transparent bokföring. Underlåtenhet att följa detta kan resultera i böter och straff.
 • Beslutsfattande: Korrekt bokföring ger företag insikter i deras ekonomiska ställning, vilket gör att de kan fatta välgrundade beslut om sin verksamhet och framtida planer.

Vad är debet och kredit?

Dessa termer är förenklat sätt oss bokföringsnördars sätt att säga plus och minus. Vad plus och minus betyder är dock inte alltid helst logiskt för utomstående. Debet ökar t.ex. en kostnad, men minskar samtidigt en skuld. Om du betalar 1 000 kr för annonsering så krediteras t.ex. bokföringskontot för ditt företagskonto med 1 000 kr, och kostnadskontot för annonsering debiteras med 1 000 kr. Får du en betalning för en kundfordring på 5 000 kr så debiteras företagskontot med 5 000 kr, och bokföringskontot för kundfordringar minskar med samma summa.

Lagar och regler som gäller för redovisning i Sverige

Sverige har strikta lagar och regler som gäller för redovisning för att säkerställa att företag följer skattelagarna. Några av dessa regler inkluderar:

 • Verifikationer: Alla affärshändelser skall dokumenteras med verifikationer som tydligt beskriver affärshändelserna.
 • Bokföringsfrekvens: Lagen styr hur ofta affärshändelserna måste bokföras. Hur ofta beror på storlek på företaget. Företag med en omsättning som understiger tre miljoner kronor, och som har mer än 50 verifikationer att bokföra per år, behöver till exempel göra klart bokföringen senast 50 dagar efter utgången av det kvartal som en affärshändelse ägt rum.
 • Arkivering: Svensk lag kräver att företag arkiverar sin bokföring i minst sju år. Detta inkluderar fakturor, kvitton, kontoutdrag och andra finansiella dokument.
 • Redovisningsprinciper: Företag i Sverige måste följa god redovisningssed vid bokföring av finansiella transaktioner. Dessa principer säkerställer att finansiella rapporter är konsekventa, jämförbara och förståeliga för intressenter.
 • Revisionsplikt: Vissa företag i Sverige måste genomgå en årlig revision av en auktoriserad revisor. Detta är för att säkerställa att de finansiella rapporterna korrekt återspeglar företagets ekonomiska ställning och följer redovisningsreglerna.

Det är viktigt för företag att hålla sig uppdaterade om eventuella ändringar i svenska skattelagar och regler som kan påverka deras bokföring. Jobbar du med en redovisningskonsult så kan den informera dig om ändringar som berör din verksamhet.

Lär dig mer om detta i vår artikel om de lagar och regler som gäller för bokföring.

Bästa praxis för bokföring i Sverige

Att upprätthålla korrekt bokföring är avgörande för att företag ska lyckas. Här är några rekommendationer för att hjälpa företag att upprätthålla korrekt bokföring:

 • Använd bokföringsprogram: Att använda bokföringsprogram kan göra bokföring mer hanterbar och effektiv, och det är i praktiken ett lagkrav numera. Det finns många bokföringsprogram tillgängliga i Sverige och de kan anpassas för att möta de specifika behoven hos ett företag.
 • Stäm av bankkonton löpande: Att regelbundet stämma av bankkonton säkerställer att bokföringen korrekt återspeglar företagets ekonomiska ställning. Nästan alla affärshändelser inkluderar transaktioner på bankkontot, så om banken är avstämd så vet du att åtminstone det mesta av den löpande bokföringen är klar.
 • Följ god redovisningssed: Det räcker inte att bara bokföra alla affärshändelser och att få matematiken att gå ihop, bokföringen behöver även följa god redovisningssed. Genom att följa allmänt vedertagna redovisningsprinciper säkerställs att finansiella rapporter är rättvisande, konsekventa, jämförbara och förståeliga för både företaget själv och för företagets intressenter.
 • Håll dig uppdaterad om skattelagarna: Företag måste hålla sig uppdaterade om eventuella ändringar i svenska skattelagar och regler som kan påverka deras bokföring. Detta säkerställer att de förblir förenliga med lagen och undviker kostsamma misstag.

Slutsats:

Sammanfattningsvis är bokföring avgörande för alla företag i Sverige. Korrekt bokföring utgör grunden för beskattning, efterlevnad och beslutsfattande. Att förstå grundläggande begrepp som debet och kredit, följa lagar och regler samt att hålla korrekt bokföring är avgörande för att företag ska lyckas. Genom att följa bästa praxis och hålla sig uppdaterad om förändringar i svenska skattelagar och regler kan företag minimera sina skatteskulder och undvika kostsamma straffavgifter.

Rulla till toppen