...

Skatt på aktieutdelning i fåmansbolag

Skatt på aktieutdelning är ett ämne i många mejl som vi får i januari, så därför skriver vi denna bloggpartikel. För aktiebolag som vill dra nytta av de potentiella skattefördelarna med aktieutdelning är det viktigt att förstå mer om vad som gäller för beskattning av aktieutdelning. I Sverige kan beskattningen av aktieutdelningar variera beroende på typen av aktiebolag och storleken på erhållen utdelning. Det här blogginlägget kommer att täcka grunderna för aktieutdelning i aktiebolag som klassas som fåmansbolag, ge en översikt över regler och förordningar och hur man säkerställer att utdelningar beskattas korrekt. Vi kommer också att titta på de potentiella skattebesparingarna som kan göras genom att gör a utdelning. Detta är ett ämne av avgörande betydelse för småföretagare i Sverige som vill säkerställa maximal avkastning från sitt företag.

1. Vad är aktieutdelning?

Aktieutdelning är en utbetalning av fritt eget kapital till aktieägare i ett aktiebolag, vanligtvis i form av ackumulerad vinst bolaget. Utdelningar betalas i normalfallet ut till delägarna i proportion till sina andelar i förtaget. Om aktiebolaget har olika aktieslag kan utdelning hanteras olika för de olika slagen av aktier, men det är väldigt ovanligt för mindre företag. Aktieägare måste betala skatt på de utdelningar de får, och skattesatsen är 20 % för de flesta aktieägarna i fåmansbolag. Hur mycket skatt man skall betala och till vilken skattesats stys av de så kallade 3:12-reglerna.

2. Hur beskattas aktieutdelning för fåmansbolag enligt 3:12-reglerna?

Kortfattat så berör 3:12-reglerna för beskattning av aktieutdelningar hur mycket utdelning man får erhålla från sitt aktiebolag till lägre beskattning. Skattesatsen för denna utdelning är för närvarande 20%. Om man får utdelning som är större än det utdelningsutrymme som anges i 3:12-reglerna så beskattas det överskjutande beloppet som inkomst av tjänst, alltså på samma sätt som lön. Det finns även ett takbelopp för hur mycket man kan beskattas för som inkomst av tjänst, men det ett så stort belopp att det sällan är relevant för småföretagare. Värt att notera är att utdelning görs av beskattade vinstmedel, så innan utdelningen görs han man betalat bolagsskatt på vinsten. Bolagsskatten är för närvarande 20,6%.

3. Hur mycket aktieutdelning kan jag ta ut?

Tekniskt sett kan ett företag besluta om utdelning upp till och med det fastställda fria egna kapitalet i den senaste årsredovisningen. För småföretagare är detta dock inte alltid attraktivt, eftersom utdelning till lägre beskattning bara kan göras upp till och med det utdelningsutrymme som fastställts enligt 3:12-reglerna. Så för småföretagare är frågan egentligen oftast hur mycket aktieutdelning kan man göra till lägre beskattning. Den maximala utdelning som kan göras till lägre beskattning är den lägsta summan av:
  1. Det ackumulerade utdelningsutrymmet enligt delägarnas K10-bilagor. Det är en bilaga som hör till den privata deklarationen. Utdelningsutrymmet är privat och inte företagets. Om man är flera delägare och alla inte blev delägare under samma år, så kommer utdelningsutrymmet per aktie inte att vara samma. Om ambitionen är att alla delägare bara skall få lågbeskattad utdelning så blir det då alltså den delägare med minst utdelningsutrymme per aktie som blir begränsande.
  2. Det fastställda fria egena kapitalet från den senaste årsredovisningen. Det är i normalfallet ackumulerad vinst i bolaget, men kan även vara t.ex. överkursfond ifall man någon gång gjort nyemission. Om man inte har någon ackumulerad vinst ännu kan man inte göra någon utdelning, så nystartade företag måste vänta tills att den första årsredovisningen är fastställd.
Låt oss ta ett räkneexempel. Är du ensam ägare i företgaget och har ett fritt eget kapital, normalt sett ackumulerad vinst, på 200 000 kr, men utdelningsutrymmet i K10-bilagan är 195 250 kr, då är det 195 250 kr som är det maximala belopp som kan delas ut till lägre beskattning. Det utdelningsutrymme man får enligt 3:12 reglerna beräknas av en av två olika regler, vilken väljer man själv. Förenklingsregeln är ett schablonbelopp som man kan tillgodogöra sig oavsett vad som hänt i bolaget, och det beloppet var 187 550 kr 2022 och är 195 250 kr 2023. Huvudregeln säger förenklat att utdelningsutrymmet är halva de totala utbetalda lönerna i företaget. För att kvalificera för denna regel måste man först själv ta ut en lön till ett minimibelopp. Minimibeloppet är 6 inkomstbasbelopp (IBB) + 5% av de totala lönerna i företaget. Har man många anställda så finns det även ett takbelopp på 9,6 IBB. Det innebär att så länge man har tagit ut en lön på 9,6 IBB, så kvalificerar man för huvudregeln oavsett hur stora de totala lönerna i företaget är. Utdelningsutrymmet fördelas enligt de andelar du har i bolaget, så om du använder förenklingsregeln och äger 50% av företaget, så blir ditt utdelningsutrymme för 2023 195 250 kr x 50% = 97 625 kr.

4. När kan jag göra aktieutdelning?

Aktieutdelning kan göras när bolagets ägare haft bolagsstämma och beslutat om aktieutdelning. Detta kan antigen göras under ordinarie bolagsstämma som beslutar om att fastställa förra räkenskapsårets årsredovisning, eller under en extra bolagsstämma som kan göras när som helst under året. Under extra bolagsstämma är det fortfarande fastställt fritt kapital från den föregående årsredovisningen som är begränsande, man kan inte fastställa fritt eget kapital som tjänats in under innevarande år eller besluta om utdelning om detsamma.

5. Vad menas med kvalificerade andelar?

För mindre företag är detta oftast inte relevant, men det kan ändå vara bra att ha koll på. Det vi berört i denna artikel är utdelning för kvalificerade andelar i fåmansbolag, vilket är vad 3:12-reglerna berör. Är det inte fåmansbolag, och är andelarna inte kvalificerade, så gäller andra regler. En andel anses kvalificerad om delägaren (eller närstående) har varit ”verksam i företaget i betydande omfattning”. Arbetsinsatserna som man bidragit med ska ha haft stor betydelse för företagets resultat. Utöver detta så säger reglerna att dina andelar är inte kvalificerade om utomstående (delägare vars andelar inte är kvalificerade):
  • Äger minst 30 procent av företagets aktier
  • Har rätt till utdelning motsvarande sitt innehav.
Bedömningen av om andelarna anses kvalificerade eller inte baseras på förhållandet under beskattningsåret och de fem senaste beskattningsåren. Det innebär att om du säljer 30% av andelarna till delägare som anses som utomstående, så är dina andelar fortfarande kvalificerade under de kommande fem åren. Denna regel används också ibland för att undvika beskattning från inkomst av tjänst, ifall man gjort en väldigt stor vinst, genom att sätta bolaget i träda i fem år och sedan ta ut hela den kvarvarande vinsten till kapitalbeskattning. Sammanfattningsvis kan aktieutdelning användas för att hålla nere dina skattekostnader. Hur mycket aktieutdelning du får göra styrs av utdelningsutrymmet från 3:12 reglerna och den ackumulerade vinsten i ditt företag. Beslut om utdelning kan bara göras för fritt eget kapital (ackumulerad vinst) som fastställts i en årsredovisning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen